Reglement van inwendige orde De Amfoor

Reglement van inwendige orde
Zwembad ‘De Amfoor’ te Moorslede
De exploitant is FARYSlTMVW - Stropstraat 1 - 9000 Gent - BTW BE 200 068 636

Artikel 1. Algemeen
Het reglement van inwendige orde (hierna “het reglement”), heeft tot doel de goede exploitatie (met
name de veiligheid, de zedelijkheid en de hygiëne) van de zwembadinrichting (in de meest ruime zin
begrepen en onder meer betrekking hebbende op de baden, omkleedhokjes, toeschouwerruimten,
inkomhal, …) (hierna “de inrichting”) beheerd door FARYS|TMVW te verzekeren.
Door het betreden van de inrichting aanvaarden de bezoekers het reglement, worden zij geacht het te
kennen en verbinden zij zich ertoe zich ernaar te gedragen.
Het reglement wordt aangeplakt op een duidelijk zichtbare plaats in de inrichting.
Dit reglement treedt in werking op 24 oktober 2015.

Artikel 2.Openingsuren en toegangsprijzen             
De openingsuren, de sluitingsdagen en het gebruiksrooster, vastgesteld door FARYS|TMVW, hangen uit aan de kassa in de inrichting.  De toegangsprijzen worden bepaald door het tariefreglement dat te raadplegen is aan de kassa.

Artikel 3. Toegang
De inrichting is toegankelijk tijdens de vastgestelde openingsuren en overeenkomstig het
gebruiksrooster. Buiten de publieke openingsuren kan enkel toegang verkregen worden tot de
inrichting dan na het afsluiten van een overeenkomst met TMVW.
Bezoekers die géén geldige gevalideerde toegangskaart (ticket of meerbeurtenkaart) bezitten, mogen
de baderszone niet betreden. Een toegangskaart moet onmiddellijk gebruikt worden en is niet
terugbetaalbaar. Eenmaal deze zone verlaten, moet men zich een nieuwe toegangskaart aanschaffen
om opnieuw toegang te kunnen krijgen tot de badzone.
Dertig minuten voor sluitingstijd of wanneer het maximum toegelaten aantal baders of bezoekers in
de zwemhal dreigt bereikt te worden, zal de kassa worden gesloten.
FARYS|TMVW behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de inrichting geheel of gedeeltelijk te
sluiten en de reservaties te annuleren voor zolang als nodig en zonder enig recht op
schadevergoeding in geval van:
- uitzonderlijke gebeurtenissen die betrekking hebben op het sluiten van de inrichting voor het
publiek, zwemmers en/of niet-zwemmers of die vereisen dat de inrichting ter beschikking wordt
gesteld aan derden;
- werken, waaronder ondermeer kan begrepen worden: herstellingswerken, aanpassingswerken,
onderhoudswerken, technische werken, vernieuwingswerken, enz.… die het geheel of gedeeltelijk
sluiten van de inrichting vereisen.
FARYS|TMVW kondigt deze gebeurtenissen en werken, indien mogelijk, tijdig aan door het ophangen
van mededelingen in de inkom en aan de kassa van het zwembad.
FARYS|TMVW, het personeel en de redders van het zwembad hebben het recht om elke persoon die
een gevaar dreigt op te leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang
tot de inrichting te verbieden.
Zo kan ondermeer de toegang worden geweigerd aan personen in staat van openbare dronkenschap
of enige andere vorm van intoxicatie, personen die de goede orde verstoren, personen die dit
reglement niet naleven, personen in onzindelijke toestand en personen met niet geheelde wonden.
Desgevallend kan FARYS|TMVW, het personeel en de redders van het zwembad een medisch attest
eisen, waaruit blijkt dat de volksgezondheid niet in het gedrang komt.
Dieren worden niet toegelaten in de inrichting.

Artikel 4. Duur
Bij dreigende overbezetting of gedurende drukke vakantieperiodes, kan de zwemduur evenwel
beperkt worden.
Vijftien minuten voor sluitingstijd dient iedereen zich opnieuw aan te kleden.

Artikel 5. Omkleden
Tijdens de normale openingsuren voor het publiek, kleedt men zich om in de voorziene kleedhokjes.
De kleedkamers voor groepen en scholen kunnen enkel worden gebruikt na goedkeuring door de
verantwoordelijken van het zwembad
Kledij en persoonlijke bezittingen worden steeds opgeborgen in de afsluitbare kastjes.
Alle individuele kleedhokjes, de familiekleedhokjes en de kleedkamers voor groepen worden enkel
gebruikt voor de duur noodzakelijk voor het omkleden. Zij dienen behoorlijk gesloten te zijn tijdens
het omkleden. Schoenen zijn verboden in alle vochtige zones van de gehele instelling. De gebruikers
dienen bij het betreden van de zone van de kleedkamers de schoenen uit te doen.
Iedereen, met uitzondering van scholen en groepen, is verplicht alle persoonlijke bezittingen steeds
op te bergen in de afsluitbare kastjes. Deze dienen steeds te worden afgesloten, door gebruik van een
muntstuk van 2 €.
FARYS|TMVW kan in géén enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele diefstallen of
schadegevallen van persoonlijke bezittingen. FARYS|TMVW is niet gehouden, enig toezicht uit te
oefenen op de vestiairekastjes, kleedhokjes of groepskleedkamers.
Het is dan ook sterk aanbevolen waardevolle voorwerpen steeds thuis te laten!

Artikel 6. Voor het zwemmen
Elke bader moet alvorens de zwemhal te betreden:
- een stortbad nemen;
- gebruik maken van de voetsproeiers.

Artikel 7. Verblijf
Kinderen minder dan zeven jaar dienen steeds vergezeld te zijn van een meerderjarige volwassene,
die voortdurend toezicht moet houden op het kind.
Het instructie- en peuterbad is uitsluitend toegankelijk voor peuters en kleine kinderen onder
begeleiding van een meerderjarige persoon.
Iedere bader en zwembadbezoeker gedraagt zich op een wijze dat de veiligheid, de orde, de
zedelijkheid en de hygiëne steeds wordt gerespecteerd.
Volgende algemene regels zullen door iedereen worden nageleefd:
- zingen, roepen en alle luidruchtige verstoring zijn verboden;
- lopen in het zwembad en in de kleedkamers is steeds verboden;
- het nuttigen van voedsel of dranken is niet toegelaten buiten de voorziene zones;
- reddingsmaterieel mag enkel gebruikt en aangeraakt worden bij noodwendigheden;
- alle schoenen zijn steeds verboden rondom de zwembaden en in alle vochtige zones (uitgezonderd
personeel en personen met speciaal voor deze toepassing goedgekeurd schoeisel);
- ongeschoeide personen mogen de geschoeide zones niet betreden;
- de dienst- en personeelsruimten mogen niet betreden worden door bezoekers;
- zwemlesmaterieel mag alleen gebruikt worden na toelating van de redders;
- het gebruik van zeep en shampoo is enkel toegelaten in de stortbaden;
- alle gebruikte materialen dienen na gebruik op de aangeduide plaatsen terug gebracht te worden;
- stortbaden en voetbaden mogen niet op een onverantwoorde of overbodige wijze gebruikt worden;
- baders die géén 25 meter kunnen zwemmen, worden niet in het diepe gedeelte toegelaten. De
redders kunnen steeds om een zwemvaardigheidstest verzoeken;
- alle baders dienen gepaste, deftige, hygiënische, aansluitende en veilige zwemkledij te dragen die
aangepast is aan de goede zeden. Zo zijn ondermeer lange broeken, losse shorts, t-shirts en
andere onaangepaste kledij niet toegelaten, behoudens uitzonderingen die toegestaan worden
door de redders (vb. nodig bij proeven reddend zwemmen,...) (er wordt verwezen naar de
pictogrammen aan de kassa);
- zwemkledij is enkel toegestaan in de ongeschoeide zone;
- ook hoofddeksels andere dan een badmuts zijn steeds verboden;
- het dragen van hinderende uurwerken, halskettingen of andere vreemde voorwerpen tijdens het
baden is niet toegestaan;
- het armbandje van het kleedkastje dient goed gesloten te zijn om kwetsuren te vermijden: het
sleuteltje dient beschermd te zijn door het hoesje;
- sleuteltjes worden nooit ter bewaring afgegeven aan redders of ander personeel;
- het zwembadwater mag nooit vervuild worden. Zo mag niets uitgewrongen worden in het bad (vb.
badmuts, gebruikte kledij, …) en mogen géén voorwerpen in het water gegooid worden;
- het spelen met allerlei shampooflesjes e.d. in het zwemwater is ten strengste verboden;
- windels, gaasverbanden, pleisters, kauwgom en snoep horen niet thuis in het bad;
- andere baders mogen niet lastig gevallen worden of gehinderd worden;
- onveilige spelletjes of gewaagde oefeningen horen niet thuis in het bad (vb. op elkaar zijn
schouders staan, elkaar onder water duwen, ……);
- het al of niet toelaten van ballen, zwemhulpmiddelen, zwemspeelgoed en alle andere drijvende
middelen wordt bepaald door de redders in functie van de veiligheid, bezettingsgraad en de goede
orde. De redders beslissen autonoom;
- bij springen of duiken, moet men er zich van vergewissen dat er zich geen enkele bader in deze
omgeving bevindt. Het duiken in ondiep water is steeds verboden;
- het zwemmen of baden wanneer er géén redder aanwezig is, is ten strengste verboden;
- het instructie- en peuterbad kan worden afgesloten door de redders;
- reglementering aangaande het kinderglijbaantje en andere waterspeeltuigen:
a) het kinderglijbaantje en andere waterspeeltuigen worden enkel op de hiervoor geëigende
wijze gebruikt;
b) het kinderglijbaantje kan worden afgesloten door de redders;
c) een wachtrij wordt gevormd aan de trap. Duwen of baldadigheden op de trap zijn steeds
verboden;
d) het opzettelijk op- of uitspatten van water is verboden;
e) rechtopstaand glijden of achteruit glijden zijn steeds verboden;
f) indien er iemand aan het glijden is, mag de volgende zwemmer niet vertrekken.

Artikel 8. Gezondheidsproblemen
Een bader met eventuele gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld hartklachten, epilepsie, suikerziekte,
astma, ...) moet de redders daar tenminste van op de hoogte brengen voor het zwemmen.

Artikel 9. Zwemonderricht
Georganiseerde zwemlessen (= meer dan 2 kinderen per uur) zijn enkel toegelaten na goedkeuring en
het afsluiten van een overeenkomst met TMVW.
Personen die privaat zwemonderricht wensen te geven, moeten hiervoor een schriftelijke toelating
krijgen van FARYS|TMVW.
Het geven van private lessen zonder overleg met FARYS|TMVW is niet toegestaan. Men kan geen
ruimte in het zwembad opeisen voor privédoeleinden, tenzij bij verhuring.
Het is wel toegelaten dat men op occasionele wijze iemand begeleidt bij het leren zwemmen. De
begeleider doet op voorhand een aanvraag bij de kassa van het zwembad.

Artikel 10. Groepen
Elke groep moet, rekening houdende met de samenstelling van de groep, voldoende begeleiders
hebben die gelast zijn met de bewaking en toezicht van de groep.
De begeleider(s) van de groep dien(t)(en) ondermeer toezicht te houden op de naleving van dit
reglement door de groep (bijvoorbeeld toegangstickets, hygiëne, orde en veiligheid, ...).

Artikel 11. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
Elke vorm van schade toegebracht aan de inrichting en/of aan voorwerpen moet door degene die
daarvoor aansprakelijk is, worden vergoed.
FARYS|TMVW draagt géén verantwoordelijkheid voor de ontvreemding van en de beschadiging aan
voorwerpen van baders, zwemmers en bezoekers.
Het is daarom sterk aangeraden om waardevolle voorwerpen steeds thuis te laten!
De baders, gebruikers en begeleiders zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor alle
gebeurlijke ongevallen.
De aanwezigheid van een reddingsdienst ontslaat de baders, gebruikers en hun begeleiders nooit van
hun eigen verantwoordelijkheid.
De gebruiker verbindt er zich toe alle nodige verzekeringen af te sluiten ter dekking van alle
mogelijke gevolgen die zich voordoen naar aanleiding van de toegang tot en het gebruik van de
sportaccommodatie.

Artikel 12. Instructies
Het personeel en de redders zijn belast met de uitvoering en stipte naleving van dit reglement.
Alle richtlijnen en instructies van het personeel en de redders dienen steeds opgevolgd te worden.

Artikel 13. Sancties
Het niet naleven van onderhavig reglement of het overtreden van eender andere norm kan,
onverminderd het recht op schadeloosstelling, aanleiding geven tot volgende sancties:
- de onmiddellijke verwijdering uit de inrichting;
- de tijdelijke ontzegging van de toegang tot de inrichting;
- de eventuele definitieve ontzegging van de toegang tot de inrichting.
De sancties kunnen toegepast worden op zowel individuele personen als op groepen. Deze
beslissingen worden genomen door FARYS|TMVW. De beslissing tot een tijdelijke of definitieve
ontzegging wordt per aangetekend schrijven ter kennis gebracht aan de betrokkene(n).
Bij het betreden van plaatsen zonder geldig toegangsbewijs of met een niet correct toegangsbewijs, is
daarenboven een forfaitaire en conventionele vergoeding verschuldigd van 3x (driemaal) de
toegangsprijs.
Bij weerspannigheid van de betrokkene(n), zal de politie steeds worden opgeroepen. In voorkomend
geval, bijvoorbeeld bij diefstal, slagen en verwondingen, wordt de politie onverwijld op de hoogte
gebracht van de feiten (er zal steeds P.V. worden opgesteld).

Artikel 14. Diverse
Het gebouw is volledig rookvrij!
Afval dient in de daarvoor voorziene afvalbakken gedeponeerd te worden.
Het aanbrengen of uitdelen van enig materiaal (bijvoorbeeld reclame, affiches, ...) in en rond de
inrichting kan alleen mits toestemming van FARYS|TMVW.
Waren te koop aanbieden in en rond de inrichting is niet toegestaan, behoudens in geval van
toestemming van FARYS|TMVW.
Clubs of verenigingen kunnen hun maatschappelijke zetel niet houden op het adres van een door
FARYS|TMVW geëxploiteerde accommodatie.
Alle klachten of opmerkingen worden gericht aan het door FARYS|TMVW aangesteld personeel of aan
FARYS|TMVW zelf.
Vastgesteld door het Directiecomité voor Secundaire Diensten van TMVW (BTW-nr. BE 0200.068.636)
met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Stropstraat 1 op 21oktober 2015.

Afdrukken


Exploitant FARYS|TMVW – Stropstraat 1 – 9000 Gent – BTW BE 0200 068 636

Cookies - Privacyverklaring - Toegankelijkheidsverklaring